Polityka prywatności sklepu internetowego E-Skowronek.pl 1. Postanowienia ogólne:

  1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest spółka Skowronek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Półłanki 31F, 30-740 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000851099, nr REGON: 386587753, nr NIP: 6793202539 (dalej jako Sprzedający).

  2. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem portalu internetowego działającego pod adresem www.e-skowronek.pl (dalej jako Portal), a także stanowi klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych w ramach świadczonych usług sprzedaży towarów za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez sklep internetowy E-Skowronek.pl.

  3. Regulamin sklepu internetowego E-Skowronek.pl - dostępny pod tym linkiem - zawiera zasady dokonywania zakupu towarów poprzez Portal, w tym dostawy tego towaru, jak również zasady rejestracji konta użytkownika i ogólne zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników realizujących zakupy przez Portal.

  4. Poprzez „RODO” należy rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika Portalu, które stosuje Sprzedający.

  5. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Sprzedającego oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się ze Sprzedającym pod adresem: _________ lub numerem telefonu ____________.

  6. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności użytkowników korzystających z jego usług w ramach Portalu. 1. Korzystanie z Portalu:

  1. Poniższe postanowienia zawierają szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Sprzedającego podczas korzystania przez użytkownika z Portalu. Sprzedający zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, jak również informacje o aktywności użytkowników.

  2. Sprzedający zbiera informacje dotyczące sposobu korzystania z Portalu przez użytkowników (w tym identyfikatory jak adres IP oraz informacje gromadzone za pomocą plików cookies i innych podobnych technologii).

  3. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez udostępnianie użytkownikom treści zawartych w Portalu.

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

Cele analityczne i statystyczne.

Prawnie uzasadniony interes Sprzedającego, polegający na prowadzeniu badań oraz analiz aktywności, potrzeb
i preferencji użytkowników w celu dążenia do poprawy stosowanych funkcjonalności
i świadczonych usług.

Marketing produktów i usług świadczonych przez Sprzedającego; przedstawienie odpowiedniej oferty, reklamy i promocji, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb użytkownika.

Prawnie uzasadniony interes Sprzedającego.

  1. Informacje gromadzone przez Sprzedającego w związku z korzystaniem przez użytkowników z Portalu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednak nie będzie to wywoływać wobec użytkowników żadnych skutków prawnych lub w jakikolwiek sposób wpływać na ich sytuację. Przetwarzanie zautomatyzowane, profilowanie i każde inne przetwarzanie danych na potrzeby statystyczne będzie się odbywać na podstawie danych zanonimizowanych.

  2. Aktywność użytkownika w Portalu, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Dane zebrane w logach są przetwarzane przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Dane przetwarzane są także w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego.

  3. Sprzedający przetwarza dane użytkowników podane w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytania, a podstawą prawną ich przetwarzania jest udzielona zgoda użytkownika na przetwarzanie danych w tym celu, a także prawnie uzasadniony interes Sprzedającego w postaci komunikacji z użytkownikiem i obsługi jego zapytania. Dane będą przetwarzane również w celach analitycznych i statystycznych (prowadzenie statystyk zapytań zgłaszanych przez użytkowników w celu poprawy funkcjonalności Portalu) oraz w celu obrony Sprzedającego przed ewentualnymi roszczeniami. Dane podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie, nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od daty ostatniego kontaktu, chyba że dłuższe przetwarzanie będzie niezbędne w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

  4. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera (adres e-mail) wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest udzielona zgoda wyrażona poprzez podanie adresu e-mail w tym celu. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Sprzedającego.

  5. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym oraz w celu otrzymywania newslettera jest całkowicie dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów ze Sprzedającym.

  6. Użytkownik podaje Sprzedającemu i zamieszcza w Portalu jedynie własne dane osobowe. Jeżeli użytkownik w kontakcie ze Sprzedającym lub za pośrednictwem Portalu posługuje się danymi osobowymi innych osób (w tym przede wszystkim, lecz nie tylko ich imieniem/imionami i nazwiskiem, adresem, adresem e-mail lub numerem telefonu), może to uczynić jedynie w zgodzie z przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi dóbr osobistych tych osób.

  7. Sprzedający może przekazywać dane użytkownika do dostawców mających siedzibę w państwie trzecim, w szczególności w USA w związku z korzystaniem z narzędzi wykorzystywanych do celów statystycznych, raportowych oraz reklamowych, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w tych państwach. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w tym poprzez przystąpienie do programu EU – U.S. Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Zebrane dane nie są wykorzystywane przez dostawców tych narzędzi do identyfikacji użytkownika ani nie są łączone w celu umożliwienia takiej identyfikacji.

  8. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych w Portalu znajdują się w Regulaminie sklepu internetowego E-Skowronek.pl i poniżej. 1. Świadczenie usług sprzedaży towarów.

 1. Poniższe postanowienia precyzują i uzupełniają zasady przetwarzania danych osobowych w zakresie świadczenia usług sprzedaży Towarów zawarte w Regulaminie sklepu internetowego E-Skowronek.pl.

3.2. Dane użytkownika będą przetwarzane także w celu:

  1. weryfikacji tożsamości użytkownika,

  2. ustalenia możliwości świadczenia usługi pod wskazanym adresem dostawy,

  3. rozpatrzenia reklamacji użytkowników,

  4. ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

  5. badaniu jakości usług świadczonych przez Sprzedającego poprzez kontakt w tym celu drogą mailową lub telefoniczną z użytkownikiem,

  6. marketing produktów i usług świadczonych przez Sprzedającego; przedstawienie odpowiedniej oferty, reklamy i promocji, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb użytkownika,

  7. analiz i raportów statystycznych

- wszystkie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego;

  1. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Sprzedającym, w tym przepisów dotyczących podatków, rachunkowości księgowości.

  1. Okres przechowywania danych:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji zamówienia albo usunięcia konta w Portalu. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Sprzedającego;

 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzyskanej zgody, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach marketingowych, dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego, chyba że użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach;

 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego innego niż cele marketingowe, dane będą przetwarzane do momentu ustania tego interesu, chyba że użytkownik, którego dane są przetwarzane wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach (w sytuacji gdy sprzeciw takiej osobie przysługuje);

 5. W przypadku przetwarzania danych z uwagi na obowiązki prawne ciążące na Sprzedającym, dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów;

 6. W przypadku badania jakości usług, dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez okres 1 miesiąca od złożenia ostatniego zamówienia.

 1. Jeżeli podstawą przetwarzania danych użytkownika jest wyrażona zgoda, zgodę można wycofać, kontaktując się ze Sprzedającym pod danymi wskazanymi w pkt 1.5 powyżej.

 2. Prawo dostępu do treści danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do złożenia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych może być realizowane także za pośrednictwem Sprzedającego poprzez zgłoszenie na dane kontaktowe zawarte w pkt 1.5 powyżej.

 3. Dane użytkownika mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Sprzedającego, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedającego usługi związane m.in. z obsługą klienta, windykacją, marketingiem, public relations, operatorom płatności bezgotówkowej współpracującym ze Sprzedającym w celu realizacji płatności.Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się Lub Zresetuj hasło