Regulamin programu lojalnościowego E-Skowronek.pl

§ 1. Wprowadzenie

 

  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu lojalnościowego E-SKOWRONEK.PL, którego organizatorem jest Skowronek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Półłanki 31F, 30-740 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000851099, nr REGON 386587753, nr NIP 6793202539, adres e-mail: bok@e-skowronek.pl.2. Uczestnik – przystępując do Programu lojalnościowego – akceptuje postanowienia Regulaminu oraz zgadza się, aby Skowronek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dalej: Organizator) przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z zasadami Polityki prywatności, z uwzględnieniem pkt. 3 i 4 poniżej. 

3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby Programu lojalnościowego jest Organizator. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe na zasadach określonych w Regulaminie. Podanie danych osobowych wymaganych Regulaminem jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Programie lojalnościowym. Osoba, której podane dane osobowe dotyczą ma prawo wglądu do nich, może je zmieniać w przypadku, gdy są nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistością i może żądać zaprzestania ich przetwarzania. W związku z realizacją Programu lojalnościowego Organizator przetwarza następujące dane osobowe:

 

i.      imię i nazwisko, 

ii.      login 

iii.      adres, 

iv.      numer telefonu, 

v.      adres e-mail. 

vi. data urodzenia

4. Na podstawie niniejszego Regulaminu dane osobowe uczestników będą przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji Programu lojalnościowego, wykonania praw i obowiązków z nim związanych, a także w celu archiwizacyjnym. 

 

§ 2. Definicje

   1. a. Klient  – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie w sklepie e-skowronek.pl.b. Konto - spersonalizowane konto Uczestnika w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w ramach Sklepu internetowego oraz korzystać z innych funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym umożliwiające przystąpienie do Programu; 

c. Korzyści – Punkty lojalnościowe, wymieniające się na kod rabatowy uprawniający do dodatkowego rabatu kwotowego.

d. Organizator – Skowronek.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie; 

e. Program lub Program lojalnościowy – Program lojalnościowy e-skowronek organizowany przez Skowronek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., adresowany do Klientów, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie będą uprawnieni do Korzyści na podstawie niniejszego Regulaminu; 

f. Punkty lojalnościowe – punkty zbierane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

g. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu lojalnościowego Skowronek; 

h. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://e-skowronek.pl, w ramach którego Organizator prowadzi sprzedaż towarów wskazanych ofercie; 

i. Uczestnik lub Uczestnik Programu – podmiot określony w § 2 pkt. 1 lit. a Regulaminu, który przystąpił do Programu;  2.  Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.

 

 

§ 3.  Zasady przystąpienia do Programu lojalnościowego

 

 1. W celu przystąpienia do Programu, Klient musi spełnić łącznie następujące warunki:

 a. posiadać aktywne Konto, 

b. zaakceptować niniejszy Regulamin, 

2. Klient może utworzyć Konto w sposób określony w Regulaminie Sklepu internetowego e-skowronek.pl dostępnym na stronie https://e-skowronek.pl. 

3. Zgłoszenie uczestnika do udziału w Programie lojalnościowym następuje automatycznie poprzez założenie konta

4. Konto, jak również zebrane w ramach Programu Punkty nie podlegają przeniesieniu na inną osobę, np. w drodze cesji. Uczestnik jest osobą odpowiedzialną za Konto i zobowiązuje korzystać się z niego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz innych Regulaminów Sklepu internetowego, chroniąc dane dostępowe do Konta w sposób uniemożliwiający wejście w ich posiadanie przez osoby trzecie.

  

§ 4. Zasady naliczania punktów lojalnościowych i Korzyści z uczestniczenia w Programie

 

1. Punkty lojalnościowe przyznawane są Uczestnikowi i zapisywane na jego Konto w związku z nabyciem przez Uczestnika towarów w Sklepie Internetowym lub w innych przypadkach wskazanych przez Organizatora w niniejszym Regulaminie lub innego rodzaju informacji o możliwości uzyskania Punktów. 

2. Punkty będą naliczane w terminie do 24 godzin od chwili spełnienia warunków ich nabycia. 

3. Punkty będą naliczane w następujący sposób: 

a. Organizator przyznaje 1 Punkt lojalnościowy za każde wydane pełne 20 zł na zakupy w Sklepie internetowym; 4. Każdy Uczestnik posiadający Konto i przystępujący do programu lojalnościowego ma prawo do następujących Korzyści: 

a. Wymiany Punktów lojalnościowych na Kupony lojalnościowe o określonej w niniejszym Regulaminie wartości; 

5. Uczestnik ma prawo do wymiany punktów na Kupony lojalnościowe na następujących zasadach: 

a. 1 pkt na Kupon lojalnościowy o wartości 1 złotych, 

6. Uczestnik może skorzystać z przyznanego Kuponu lojalnościowego przez cały czas trwania Programu lojalnościowego na produkty dostępne w Sklepie internetowym. 

7. Punkty lojalnościowe oraz Korzyści uzyskane przez Klienta w ramach Programu lojalnościowego nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne. 

8. W przypadku zwrotu towarów zakupionych w Sklepie internetowym i zwrotu pieniędzy dokonanych przez Organizatora, zdobyte w ramach danego zakupu Punkty lojalnościowe zostają odjęte. 

9. Uczestnik może w każdej chwili zapoznać się z ilością zebranych przez siebie Punktów: 

a. Logując się na swoim Koncie na stronie internetowej https://e-skowronek.pl

10. Punkty lojalnościowe nie mogą być przenoszone na inne osoby lub przekazywane innym posiadaczom Konta. 

11. Punkty lojalnościowe zdobyte przez Uczestnika są ważne przez cały czas trwania Programu. 

 

§ 5. Zmiana lub zakończenie Programu lojalnościowego

 

 1. Program trwa od 1 sierpnia 2021 roku do odwołania. 

2. Warunki uczestnictwa w Regulaminie stanową przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i następnych Kodeksu cywilnego. 

3. Zmiana Regulaminu bądź zakończenie Programu, nie będzie miało wpływu na prawa i uprawnienia Uczestnika nabyte przed zmianą lub zakończeniem Programu. 

4. Każda zmiana Regulaminu bądź zakończenie Programu będą ogłoszone przez Organizatora z jednomiesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej https://e-skowronek.pl Uczestnik Programu zostanie poinformowany o zmianach bądź zakończeniu Programu, w postaci elektronicznej wiadomości wysłanej na podany w Zgłoszeniu uczestnika adres poczty elektronicznej.

5. Punkty zebrane przez Uczestnika będą mogły zostać wymienione na Korzyści w terminie do trzech miesięcy od zakończenia Programu na warunkach przewidzianych w Regulaminie i z uwzględnieniem następujących zasad.

  

  

§ 6. Postepowanie reklamacyjne

 

 

1. Uczestnik Programu lojalnościowego ma prawo złożyć reklamację Organizatorowi. Powinien to zrobić niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które budzą jego zastrzeżenia. 

2. Reklamację Uczestnik ma prawo złożyć w formie elektronicznej na adres: bok@e-skowronek.pl oraz pisemnie na adres siedziby Organizatora. 

3. W reklamacji Uczestnik powinien podać: 

  • adres,

  • adres e-mail,

  • powód reklamacji,

  • uzasadnienie reklamacji. 

4. Organizator udzieli odpowiedzi najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Organizator może udzielić odpowiedzi na reklamację w postaci elektronicznej – na adres e-mail podany w reklamacji, lub w postaci papierowej – w siedzibie spółki bądź na adres korespondencyjny podany w reklamacji. 

§ 7. Postanowienia końcowe

  

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady Programu lojalnościowego, jednak w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, stosuje się postanowienia „Regulaminu sklepu internetowego e-skowronek.pl” oraz obowiązujące przepisy prawa. 

2. Informacje o Programie lojalnościowym, zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. 

3. Regulamin Programu jest dostępny na stronie internetowej: http//www.e-skowronek.pl

 

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody związane z Programem, powstałe na skutek siły wyższej i które uniemożliwiłyby realizację Programu (np. zaburzenia pogodowe, problemy z połączeniem się do sieci itp.). 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 roku. 

 

Kraków, dnia 1 sierpnia 2021 roku

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się Lub Zresetuj hasło