Regulamin sklepu internetowego E-Skowronek.pl

 1. Definicje.

  1. SprzedającySkowronek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Półłanki 31F, 30-740 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000851099, nr REGON 386587753, nr NIP 6793202539, adres e-mail: bok@e-skowronek.pl.

  2. Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie w sklepie e-skowronek.pl.

  3. Sklep – portal internetowy działający pod adresem www.e-skowronek.pl, umożliwiający zakupy towarów spożywczych oraz towarów z zakresu chemii gospodarstwa domowego,

  4. Towar – artykuły spożywcze, Napoje alkoholowe oraz artykuły z zakresu chemii gospodarstwa domowego znajdujące się w ofercie Sprzedającego dostępnej przez Sklep,

  5. Wada – wada fizyczna lub prawna towaru,

  6. Wada fizyczna – niezgodność towaru z zamówieniem. W szczególności towar jest niezgodny z zamówieniem, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

 3. został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

  1. Wada prawna – towar stanowi własność innego podmiotu niż Sprzedający lub też obciążony jest prawem osoby trzeciej.

  2. Napój alkoholowy – towar prezentowany przez Sprzedającego w Sklepie w kategorii „Alkohole”, dostępny w sprzedaży w Sklepie.

 1. Postanowienia ogólne.

  1. Niniejszy regulamin precyzuje prawa i obowiązki stron umów sprzedaży zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

  2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców dokonujących zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu, chyba że dany przepis regulaminu stanowi inaczej, przy czym punktem sprzedaży detalicznej Napojów alkoholowych jest magazyn spożywczy Sprzedającego przy ul. Półłanki 33A w Krakowie.

  3. W każdym miejscu Regulaminu, w którym mowa jest o Kupującym będącym konsumentem, należy rozumieć także Kupującego będącego osobą fizyczną, która nabywa Towary od Sprzedającego w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą Kupującego, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Kupującego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W szczególności do Kupującego opisanego w niniejszym punkcie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące odstąpienia od umowy sprzedaży i pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów.

  4. Regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu.

  5. Składania zamówień możliwe jest wyłącznie dla Kupujących którzy zarejestrowali Konto użytkownika w Sklepie.

  6. Przedmiotem sprzedaży są wyłącznie produkty oferowane na stronie www.e-skowronek.pl, a Sprzedający posiada ważne zezwolenia wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa na sprzedaż Napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza punktem sprzedaży wskazanym w pkt 2.2 powyżej, dostępnych w ofercie Sprzedającego.

  7. Oferta Towarów na stronie www.e-skowronek.pl jest na bieżąco aktualizowana.

  8. Wymagania techniczne systemu teleinformatycznego Sklepu których spełnienie po stronie Kupującego jest warunkiem prawidłowego działania Sklepu: (a) urządzenie z dostępem do sieci Internet, (b) dostęp do poczty elektronicznej oraz (c) przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 84.0.4147.135 i nowszej, przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 85.0.564.44 i nowszej, bądź przeglądarka internetowa Mozilla FireFox w wersji 79.0.5 i nowszej.

  9. Regulamin utrwalany jest poprzez jego przesłanie na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany przy rejestracji Konta użytkownika.

 1. Konto użytkownika.

  1. Zarejestrowanie konta użytkownika pozwala Kupującemu na składanie zamówień bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych oraz adresu dostawy.

  2. Warunkiem rejestracji konta użytkownika jest akceptacja niniejszego regulaminu.

  3. Usługa elektroniczna w zakresie udostępniania Konta użytkownika świadczona jest przez Sprzedającego nieodpłatnie.

  4. Sprzedający uprawniony jest do zawieszenia lub usunięcia Konta użytkownika:

 1. w sytuacji powtarzających się przypadków nieopłacania składanych zamówień,

 2. w sytuacji korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z treścią niniejszego regulaminu lub w sposób niezgodny z celem Sklepu,

 3. w sytuacji powtarzających się przypadków niemożności realizacji złożonych zamówień z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

  1. O zawieszeniu lub usunięciu Konta użytkownika Kupujący jest informowany drogą korespondencji elektronicznej. Jeżeli Kupujący nie zgadza się z decyzją o zawieszeniu lub usunięciu Konta może złożyć reklamację zgodnie z pkt 8 Regulaminu.

 1. Zamówienia.

  1. Wszelkie dane o Towarach pochodzą od ich producentów lub dostawców. Sprzedający dokłada wszelkich starań aby zapewnić zgodność opisu Towarów z rzeczywistym stanem.

  2. Sprzedający dokłada wszelkich starań aby umieszczone w Sklepie dane o dostępności poszczególnych Towarów były zgodne z rzeczywistością. Dane o dostępności Towarów są jednak aktualizowane w odstępach czasowych i może zaistnieć sytuacja, iż Towar zamówiony przez Kupującego nie będzie dostępny. Kupujący o braku dostępności Towaru informowany jest po złożeniu zamówienia.

  3. Kupujący jednorazowo (w ramach jednego zamówienia) może zamówić Towary o wartości do 50 kg. Minimalna wartość zamówienia wynosi 50 zł – koszt dostawy 10 zł. Bezpłatna dostawa realizowana jest od 100 zł.

  4. Przy wyborze Towarów sprzedawanych na wagę lecz niepakowanych przez producenta klient wskazuje pożądaną wagę Towarów. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby waga dostarczonych Towarów była zgodna z wagą wskazaną przez Kupującego.

  5. Minimalna data ważności Towarów to 2 dni od wskazanej przez Kupującego daty dostawy.

  6. Część Towarów sprzedawanych na wagę jest pakowana przez producenta. W takim przypadku waga Towaru może być niższa lub wyższa od deklarowanej w ofercie o 10 %.

  7. Cena Towarów wskazana w Sklepie uwzględnia podatki, w tym podatek od towarów i usług. O kosztach dodatkowych związanych z zawarciem umowy sprzedaży oraz realizacją zamówienia (w szczególności kosztu opakowań) Kupujący informowany jest najpóźniej w momencie potwierdzenia zamówienia.

  8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku Napojów alkoholowych do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest uprzednie potwierdzenie przez Kupującego, iż nie jest osobą, o której mowa w art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. w szczególności nie jest osobą niepełnoletnią, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, która wyświetli się Kupującemu w Koszyku po dodaniu do niego Napojów alkoholowych. Wskazanie przez Kupującego na brak pełnoletności spowoduje odmowę przyjęcia zamówienia w części dotyczącej Napojów alkoholowych i usunięcie tych Towarów z Koszyka.

  9. Sklep zastrzega sobie możliwość weryfikacji telefonicznych zamówień budzących wątpliwość w szczególności w przypadku charakterystyki zamawianych Towarów lub danych, w tym wieku Kupującego.

  10. Sklep zastrzega sobie możliwość odrzucenia zamówienia w przypadku:

 1. wątpliwości odnośnie tożsamości lub wieku Kupującego,

 2. niezrealizowania poprzedniego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kupującego,

 3. braku możliwości telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

 1. Sposoby płatności.

  1. Akceptowane są następujące formy płatności:

   1. Przelew internetowy (płatność z góry),

   2. Płatność kartą płatniczą w Internecie – transakcja on-line (płatność z góry),

   3. Płatność kartą płatniczą przy odbiorze.

  2. Z poszczególnymi sposobami płatności może wiązać się konieczność uiszczenia opłaty dodatkowej za usługi pośrednika w płatnościach oraz konieczność akceptacji regulaminu operatora płatności.

  3. Dane operatora płatności oraz regulamin dostępne są po złożeniu zamówienia. W przypadku braku akceptacji regulaminu płatności Kupujący może zrezygnować z zamówienia.

  4. W przypadku wybrania opcji płatności innej niż płatność przy odbiorze warunkiem dostawy towarów jest uprzednie dokonanie płatności.

  5. W przypadku dodatkowych usług (w szczególności dostawa ponowna) wybór form płatności może być ograniczony.

 1. Dostawa Towarów.

  1. Dostawa Towarów jest wykonywana wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dokładny obszar świadczenia usługi dostawy wskazany jest na stronie internetowej Sklepu.

  2. Dostawy Towarów realizowane są wyłącznie własnymi środkami transportu.

  3. Dostawa Towarów odbywa się 6 dni w tygodniu, tj. poniedziałek – piątek w godz. 10:00-19:00 oraz w soboty w godz. 10:00 -13:00 - z wyłączeniem jednak dni ustawowo wolnych od pracy. Składanie zamówień jest możliwe codziennie, także w dni ustawowo wolne od pracy.

  4. Termin dostawy wskazywany jest przed złożeniem zamówienia. Kupujący wskazuje datę oraz przedział czasowy w którym ma nastąpić dostawa.

  5. Miejsce dostawy wskazywane jest przed złożeniem zamówienia. Kupujący może sprawdzić obszar działania usługi dostawy przez złożeniem zamówienia.

  6. Koszt dostawy produktów uwzględniony jest w cenie produktów. Nie dotyczy to jednak kosztu dodatkowej dostawy zleconej przez Kupującego w związku z nieodebraniem Towarów z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

  7. Dostawca dostarcza Towary w przedziale czasu wskazanym przez Kupującego. Nie ma możliwości ustalenia dokładnej godziny dostawy.

  8. Zaleca się zbadanie towarów bezpośrednio po dokonaniu ich odbioru. W przypadku stwierdzenia wad Towarów lub braków ilościowych Kupujący powinien zgłosić wady w terminie do trzech dni od odbioru. W przeciwnym wypadku ustalenie przyczyn zaistnienia wad może być utrudnione.

  9. Kierowca wydający Towary nie weryfikuje tożsamości osoby odbierającej Towary.

  10. Towary wydawane są dorosłej osobie obecnej pod adresem dostawy.

  11. W przypadku braku możliwości wydania Towarów Kupującemu z przyczyn leżących po stronie Kupującego (w szczególności z powodu nieobecności dorosłego domownika) Kupujący może odebrać Towar z siedziby Sprzedającego lub zlecić dostawę Towarów w innym terminie, za zapłatą dodatkowego wynagrodzenia.

  12. Dostawa Napojów alkoholowych odbywa się na zasadach wskazanych powyżej z poniższymi wyjątkami:

 1. Kupujący może odebrać Napoje alkoholowe osobiście w punkcie sprzedaży detalicznej Sprzedającego wskazanym w pkt 2.2 Regulaminu lub za pośrednictwem Sprzedającego pod adres dostawy;

 2. Klient wybiera jedną z podanych wyżej opcji dostawy w trakcie składania zamówienia. Wybór dostawy Napojów alkoholowych za pośrednictwem Sprzedającego jest równoznaczny z udzieleniem Sprzedającemu pełnomocnictwa w tym zakresie;

 3. Sprzedawca jest uprawniony do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Napoje alkoholowe. Napoje alkoholowe nie zostaną wydane, jeżeli Kupujący, upoważniona przez niego osoba albo domownik nie będą pełnoletni lub ich zachowanie będzie wskazywać, że znajdują się w stanie nietrzeźwości.

 1. Odstąpienie od umowy.

  1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru Towarów.

  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób przy czy zalecanym sposobem jest złożenie oświadczenia w formie elektronicznej poprzez przesłanie go na adres bok@e-skowronek.pl.

  3. Wzór oświadczenia wskazany jest w załączniku do niniejszego regulaminu. Wzór wydrukowanego oświadczenia dostarczany jest również wraz z towarami.

  4. Możliwość odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów:

   1. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,

   2. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;

   3. nagrań dźwiękowych lub wizualnych, a także programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli oparkowanie to zostało otwarte przez Kupującego;

   4. prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism.

  1. Towary w zakresie których doszło do odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest zwrócić do Sklepu. Koszt zwrotu Towarów nie jest pokrywany przez Sklep.

  2. Zwrot ceny za Towary następuje niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od dostarczenia towarów przez klienta do Sklepu lub dostarczenia dowodu wysłania Towarów.

  3. Zwrot ceny następuje przy wykorzystaniu sposobu płatności wybranego przez Kupującego przy składaniu zamówienia.

 1. Reklamacje.

  1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towarów z zamówieniem, wad towarów lub w przypadku jakichkolwiek innych zastrzeżeń odnośnie zamówienia Kupujący może złożyć reklamację.

  2. Rekomendowanym sposobem złożenia reklamacji jest wysłanie reklamacji w formie elektronicznej na adres bok@e-skowronek.pl.

  3. W celu przyśpieszenia procesu rozpoznania reklamacji zaleca się wskazanie w jej treści:

 1. okoliczności zdarzenia z którego Kupujący wywodzi roszczenia,

 2. żądania Kupującego,

 3. danych kontaktowych Zleceniodawcy,

 4. dokładnego opisu stwierdzonych wad – w przypadku reklamacji związanych z wadami towarów.

Brak danych wskazanych powyżej nie ma wpływu na skuteczność złożonej reklamacji.

  1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący jest informowany w formie wiadomości elektronicznej e-mail.

  2. Kupujący będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozaprocesowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Kupujący może:

 1. złożyć skargę poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/,

 2. złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej (https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php).

 1. Przetwarzanie danych osobowych Kupujących.

  1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający, spółka Skowronek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie.

  2. Sprzedający przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (o ile różni się od adresu zamieszkania), numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego Kupującego, data urodzenia, a dodatkowo w przypadku przedsiębiorców takie dane jak: NIP, adres prowadzonej działalności, nazwa firmy.

  3. Dane Kupującego będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy dostawy oraz umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, przedstawienia oferty na życzenie Kupującego przed zawarciem umowy, ustaleniu możliwości świadczenia usługi pod wskazanym adresem dostawy a podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy;

 2. komunikacji z Kupującym, obsługi zapytań i reklamacji, kontaktu w zakresie dostawy zamówionych towarów, a podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.

  2. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  3. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych.

  4. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, Kupujący może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przepisy końcowe.

  1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie w przypadku zamówień złożonych od dnia 18 Maj 2021 roku.

  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Sprzedający poinformuje Kupującego o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedającego poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta użytkownika.

  3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

  4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

  5. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane Sprzedającego:

Skowronek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Półłanki 31F, 30-740 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000851099, nr REGON 386587753, nr NIP 6793202539, adres e-mail: bok@e-skowronek.pl.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

Data złożenia zamówienia:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się Lub Zresetuj hasło