Regulamin sklepu internetowego E-Skowronek.pl

 1. Definicje.

  1. Sprzedający – Skowronek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Półłanki 31F, 30-740 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000851099, nr REGON 386587753, nr NIP 6793202539, adres e-mail: bok@e-skowronek.pl

  2. Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie w sklepie e-skoweonek.pl.

  3. Sklep – portal internetowy działający pod adresem www.e-skowronek.pl umożliwiający zakupy towarów spożywczych oraz towarów z zakresu chemii gospodarstwa domowego,

  4. Towar – artykuły spożywcze oraz artykuły z zakresu chemii gospodarstwa domowego znajdujące się w ofercie Sprzedającego dostępnej przez Sklep,

  5. Wada – wada fizyczna lub prawna towaru,

  6. Wada fizyczna – niezgodność towaru z zamówieniem. W szczególności towar jest niezgodny z zamówieniem, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

 3. został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

  1. Wada prawna – towar stanowi własność innego podmiotu niż Sprzedający lub też obciążony jest prawem osoby trzeciej.

 1. Postanowienia ogólne.

  1. Niniejszy regulamin precyzuje prawa i obowiązki stron umów sprzedaży zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

  2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców dokonujących zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu, chyba że dany przepis regulaminu stanowi inaczej.

  3. Regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu.

  4. Składania zamówień możliwe jest wyłącznie dla Kupujących którzy zarejestrowali Konto użytkownika w Sklepie.

  5. Przedmiotem sprzedaży są wyłącznie produkty oferowane na stronie www.e-skowronek.pl

  6. Oferta Towarów na stronie www.e-skowronek.pl jest na bieżąco aktualizowana.

  7. Wymagania techniczne systemu teleinformatycznego Sklepu których spełnienie po stronie Kupującego jest warunkiem prawidłowego działania Sklepu: (a) urządzenie z dostępem do sieci Internet, (b) dostęp do poczty elektronicznej oraz (c) przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 84.0.4147.135 i nowszej, przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 85.0.564.44 i nowszej, bądź przeglądarka internetowa Mozilla FireFox w wersji 79.0.5 i nowszej. 

 1. Konto użytkownika.

  1. Zarejestrowanie konta użytkownika pozwala Kupującemu na składanie zamówień bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych oraz adresu dostawy.

  2. Warunkiem rejestracji konta użytkownika jest akceptacja niniejszego regulaminu.

  3. Usługa elektroniczna w zakresie udostępniania Konta użytkownika świadczona jest przez Sprzedającego nieodpłatnie.

  4. Sprzedający uprawniony jest do zawieszenia lub usunięcia Konta użytkownika:

 1. w sytuacji powtarzających się przypadków nieopłacania składanych zamówień,

 2. w sytuacji korzystania ze Sklepu w sposób niezgodny z treścią niniejszego regulaminu lub w sposób niezgodny z celem Sklepu,

 3. w sytuacji powtarzających się przypadków niemożności realizacji złożonych zamówień z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

  1. O zawieszeniu lub usunięciu Konta użytkownika Kupujący jest informowany drogą korespondencji elektronicznej. Jeżeli Kupujący nie zgadza się z decyzją o zawieszeniu lub usunięciu Konta może złożyć reklamację zgodnie z pkt 8 Regulaminu.

 1. Odstąpienie od umowy.

  1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru Towarów.

  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób przy czy zalecanym sposobem jest złożenie oświadczenia w formie elektronicznej poprzez przesłanie go na adres bok@e-skowronek.pl

  3. Wzór oświadczenia wskazany jest w załączniku do niniejszego regulaminu. Wzór wydrukowanego oświadczenia dostarczany jest również wraz z towarami.

  4. Możliwość odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów:

   1. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,

   2. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;

   3. nagrań dźwiękowych lub wizualnych, a także programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli oparkowanie to zostało otwarte przez Kupującego;

   4. prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism.

  1. Towary, w zakresie których doszło do odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest zwrócić do Sklepu. Koszt zwrotu Towarów nie jest pokrywany przez Sklep.

  2. Zwrot ceny za Towary następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dostarczenia towarów przez klienta do Sklepu lub dostarczenia dowodu wysłania Towarów.

  3. Zwrot ceny następuje przy wykorzystaniu sposobu płatności wybranego przez Kupującego przy składaniu zamówienia.

 1. Przetwarzanie danych osobowych Kupujących.

  1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający, Skowronek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Półłanki 31F, 30-740 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000851099, nr REGON 386587753, nr NIP 6793202539

  2. Sprzedający przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (o ile różni się od adresu zamieszkania), numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego użytkownika, a dodatkowo w przypadku przedsiębiorców takie dane jak: NIP, adres prowadzonej działalności, nazwa firmy.

  3. Dane Kupującego będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy dostawy oraz umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, przedstawienia oferty na życzenie użytkownika przed zawarciem umowy, ustaleniu możliwości świadczenia usługi pod wskazanym adresem dostawy a podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy;

 2. komunikacji z użytkownikiem, obsługi zapytań i reklamacji, kontaktu w zakresie dostawy zamówionych towarów, a podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.

  2. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  3. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych.

  4. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, Kupujący może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przepisy końcowe.

  1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie w przypadku zamówień złożonych od dnia 15 września 2020 roku.

  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Sprzedający poinformuje Kupującego o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedającego poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta użytkownika.

  3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

  4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

  5. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane Sprzedającego:

Skowronek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Półłanki 31F, 30-740 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000851099, nr REGON 386587753, nr NIP 6793202539, adres e-mail: bok@e-skowronek.pl.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

Data złożenia zamówienia:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się Lub Zresetuj hasło